Gợi ý tìm kiếm
MacBook

Bạn có thể trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn từ iPhone trực tiếp trên máy Mac. Sao chép hình ảnh, video hoặc văn bản trên iPhone của bạn, sau đó dán vào một ứng dụng khác trên máy Mac gần đó của bạn. Với iCloud, bạn có thể truy cập các tệp yêu thích của mình từ iPhone hoặc máy Mac. Và nhiều hơn nữa.

Phác thảo trên iPad của bạn và để nó xuất hiện ngay lập tức trên máy Mac của bạn. Hoặc sử dụng iPad của bạn làm màn hình thứ hai để bạn có thể làm việc trên một màn hình trong khi tham chiếu màn hình kia. Bạn thậm chí có thể bắt đầu dự án Final Cut Pro trên iPad và tiếp tục dự án đó trên máy Mac.

Tự động đăng nhập vào máy Mac khi bạn đeo Apple Watch có tính năng Tự động mở khóa. Không cần gõ mật khẩu.